Algemene voorwaarden

Dtd B.V. ontwikkelt apps waarmee via SMS- en/of pushberichten afspraken die u met uw patiënten maakt, kunnen worden bevestigd. Patiënten uit uw praktijk kunnen de apps gratis via de App Store of Google Play aanschaffen. Als u apps van DtD B.V. afneemt gelden deze Algemene Voorwaarden.
1. Definities
1.1. Account: het strikt persoonlijke Beheerders-account waarmee hij of zij toegang heeft tot de App
1.2. App: de door Dtd B.V. ontwikkelde apps (software) die door Eindgebruikers worden geïnstalleerd op uitgevoerd op mobiele telefoons of andere (mobiele) computers
1.3. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden
1.4. Beheerder(s): de persoon of personen werkzaam bij of voor de Opdrachtgever welke als aanspreekpunt ten behoeve van Opdrachtnemer en Eindgebruikers is of zijn aangewezen. Indien er gebruik wordt gemaakt van het online bestelproces dan voert Opdrachtgever deze persoon in als contactpersoon & beheerder
1.5. Bijlage(n): bijlagen zoals genoemd in de Offerte
1.6. Eindgebruiker(s): de natuurlijke persoon of natuurlijk personen (patiënt of patiënten van de Praktijk) die gebruik maakt of maken van de App
1.7. Intellectuele Rechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en rechten op knowhow
1.8. Offerte: het door Opdrachtnemer opgestelde Schriftelijke aanbod waarin het vrijblijvende aanbod van de App en eventueel de uitvoering daarvan wordt gespecificeerd
1.9. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, meestal een tandarts- of mondzorgpraktijk, waarmee Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit
1.10. Opdrachtnemer: Dtd B.V., gevestigd te Culemborg aan de Grondzeilerweg 12 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 53574540
1.11. Overeenkomst: de online gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan Opdrachtnemer de App aan Opdrachtgever ter beschikking stelt
1.12. Partij(en): Opdrachtgever en Opdrachtnemer
1.13. Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, zoals bedoeld in art. 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens
1.14. Praktijk: de tandarts- of mondzorgpraktijk, in deze Overeenkomst: Opdrachtgever
1.15. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail en faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat
1.16. Website: praktijkapp.nl
1.17. Werken: alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst
1.18. Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur met uitzondering van nationale feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag
2. Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle andere aanbiedingen van Opdrachtnemer.
2.2. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtnemer zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.4. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen Partijen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.5. De administratie van Opdrachtnemer is leidend, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.
2.6. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:
a. Aanvullende Schriftelijke afspraken;
b. Offerte/gemaakte keuzes in het bestelproces door Opdrachtgever;
c. Bewerkersovereenkomst;
d. Algemene Voorwaarden.
3. Totstandkoming en einde van de Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand door het volledig op de website praktijkapp.nl doorlopen van het online bestelproces van de App.
3.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
3.3. De duur van de Overeenkomst wordt stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij een Partij de Overeenkomst Schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Na de verlenging voor onbepaalde tijd kunnen Partijen Schriftelijk opzeggen. De Overeenkomst komt dan na één (1) maand plus de lopende factuurtermijn op moment van de ontvangst van opzegging, ten einde.
3.4. De Overeenkomst kan tussentijds opgezegd worden indien één der Partijen failliet is verklaard dan wel surseance van betaling is verleend. De andere Partij is dan gerechtigd de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
3.5. Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding, als bedoeld in het vorige lid, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd of nog in rekening moet brengen wegens reeds geleverde prestaties blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
3.6. Na het einde van de Overeenkomst blijven de volgende artikelen van toepassing:
• Artikel 5 Aansprakelijkheidsbeperking;
• Artikel 6 Overmacht;
• Artikel 12 Geheimhouding;
• Artikel 13 Persoonsgegevens en informatiebeveiliging;
4. Inschakelen van derden
4.1. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer uitdrukkelijke toestemming om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
5. Aansprakelijkheidsbeperking
5.1. Opdrachtnemer heeft zich ingespannen om de App en de via de App te raadplegen content zo zorgvuldig en veilig mogelijk te ontwikkelen voor de Eindgebruikers.
5.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever in het lopende kalenderjaar aam Opdrachtgever gefactureerde en door Opdrachtgever betaalde bedrag.
5.3. Directe schade bestaat uit de kosten die gemaakt worden ten behoeve van het oplossen en/of beperken van een datalek en/of mogelijk ook (een gedeelte van) de reeds betaalde vergoeding ten behoeve van de Overeenkomst en/of de (niet ontvangen) redelijke vergoeding te betalen vanwege ongeoorloofd gebruik door Opdrachtnemer van auteursrechtelijk beschermd werk van Opdrachtgever.
5.4. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, reputatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.5. De beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
5.6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
5.7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Zie artikel 6 Overmacht.
5.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.
6. Overmacht (storingen)
6.1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen resultaatsverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (1) overmacht van toeleveranciers van een Partij, (2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn voorgeschreven, (3) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voorgeschreven, (4) overheidsmaatregelen, (5) elektriciteitsstoring, (6) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (7) DDoS- en/of dosaanval (8) oorlog en (9) staking.
6.2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmachtsituatie.
7. Vergoeding en betaling
7.1. Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer de vergoeding voor de App zoals vermeld in de Overeenkomst.
7.2. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
7.3. Opdrachtnemer maakt gebruik van automatische incasso.
7.4. Indien Opdrachtgever niet binnen het betalingstermijn betaalt, dan hanteert Opdrachtnemer de in de wet geregelde incassoprocedure. Opdrachtnemer stuurt een kosteloze aanmaning waarin Opdrachtgever een termijn van 14 dagen krijgt om alsnog de factuur te voldoen. Tevens staat er in de aanmaning welke incassokosten in rekening worden gebracht indien er niet betaald wordt binnen de termijn van 14 dagen. Hierbij wordt de staffel buitengerechtelijke incassokosten gehanteerd. Mocht Opdrachtgever niet bijtijds betalen dan stuurt Opdrachtnemer een nieuwe aanmaning waarbij de incassokosten in rekening worden gebracht.
7.5. Periodieke vergoedingen kunnen elk jaar worden aangepast met inachtneming van de Consumenten Prijs Index of een andere tussen Partijen Schriftelijk overeengekomen index of andere maatstaf. Opdrachtgever komt bij deze aanpassing geen recht tot opzegging toe.
7.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.
7.7. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de App en/of ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekte licentie onmiddellijk te vervallen, tenzij de tekortkoming van de Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikt belang is.
7.8. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.
8. Eenzijdig wijzigingsbeding en overdraagbaarheid
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.
8.2. Overdracht van de Overeenkomst aan een derde is niet toegestaan dan met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Partij. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan de overdracht.
9. Account
9.1. Opdrachtnemer maakt een Account aan voor Beheerder.
9.2. Gebruik van het Account, en de daartoe behorende gebruikersnaam en wachtwoord, is enkel toegestaan voor de daaraan gekoppelde natuurlijke persoon. Opdrachtgever en Beheerder dienen deze gegevens aldus voor eigen gebruik te houden en mogen deze gegevens nooit en te nimmer ter beschikking stellen aan derden.
9.3. Iedere actie die middels de gebruikersnaam en wachtwoord van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van gebruikersnaam en/of wachtwoord van Beheerder en/of Eindgebruikers, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer te melden, ongeacht haar eigen verplichting om direct maatregelen te nemen tegen (verder) misbruik daarvan.
10. Intellectueel Eigendom
10.1. Opdrachtnemer is rechthebbende van de Intellectuele Rechten welke rusten op de App. Opdrachtgever verkrijgt enkel de gebruiksrechten die haar in dit artikel en/of bij Overeenkomst worden toegekend. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever houdt niet in dat zij recht heeft op het verkrijgen van de broncode. De gebruiksrechten geven geen recht tot het verlenen van een of meerdere sublicenties aan derden die niet behoren tot de instelling van Opdrachtgever.
10.2. Opdrachtgever krijgt van Opdrachtnemer een niet-overdraagbaar gebruiksrecht om van de App gebruik te maken voor de duur van de Overeenkomst ten behoeve van de Intellectuele Rechten welke rusten op (onderdelen van) de App.
10.3. De Opdrachtgever verklaart over de volledige eigendomsrechten te beschikken benodigd voor overdracht van deze eigendomsrechten en vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake, in het bijzonder voor aanspraken ten aanzien van een (vermeende) inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van deze derden met betrekking tot door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Werken. De overdracht door opdrachtgever kan geschieden per e-mail of door het inbrengen van of uploaden van afbeeldingen en/of teksten via het App beheer systeem.
10.4. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
10.5. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die samenhangen met het gebruik van de App en/of de daarin vervatte gegevens.
10.6. Alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Werken, worden eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer wordt daarmee rechthebbende ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten (zoals bijvoorbeeld het copyright) voor gebruik in de App welke rusten op de verstrekte Werken.
10.7. Tenzij anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, veranderingen in het voorlopige of definitieve ontwerp van de App aan te brengen of te laten aanbrengen.
10.8. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de App (daaronder mede begrepen het ontwerp en de afbeeldingen/teksten die door of namens de Opdrachtgever zijn ontworpen c.q. opgesteld) te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
11. Advertenties
11.1. Opdrachtnemer is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder dat zij daartoe enige toestemming van de Opdrachtgever behoeft, advertenties en/of andere uitingen van commerciële aard (hierna: Advertenties), van Opdrachtnemer of een derde aan de App toe te voegen. Opdrachtnemer zal daarbij het gerechtvaardigd belang van de Opdrachtgever in acht nemen.
11.2. Vergoedingen ter zake in de App aanwezige Advertenties komen toe aan Opdrachtnemer. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op (een gedeelte van) deze vergoeding. Noch heeft de Opdrachtgever recht op enige andere vergoeding, korting of restitutie.
12. Geheimhouding
12.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen.
12.2. Opdrachtnemer is gerechtigd aan derden te tonen dat zij de App levert aan Opdrachtgever teneinde de App te promoten. Opdrachtnemer zal hierbij alle voorzorgsmaatregelen nemen om de belangen van Opdrachtgever te beschermen.
13. Persoonsgegevens en informatiebeveiliging
13.1. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) is als bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden is een bewerkersovereenkomst bijgevoegd die onderdeel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden.
13.2. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, gaat Opdrachtgever ook akkoord met de inhoud van de bewerkersovereenkomst.
13.3. Opdrachtgever is verantwoordelijke en Opdrachtnemer is bewerker ten aanzien van de op grond van de Overeenkomst verwerkte (bijzondere) persoonsgegevens.
13.4. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens die ter beschikking worden gesteld enkel verwerken met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.
13.5. Opdrachtnemer heeft een privacyverklaring ten behoeve van de Eindgebruikers op de App geplaatst. Dit neemt niet weg dat Opdrachtnemer verantwoordelijk blijft en dus eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.
14. Meldplicht
Opdrachtgever is verplicht elk door hem geconstateerd misbruik van de App of fout (technisch of inhoudelijk) Schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.
15. Onderhoud en wijziging
15.1. Opdrachtnemer heeft het recht om haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering van de App. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkdagen te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever via het Account van de Beheerder tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling.
15.2. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met buitengebruikstelling ten behoeve van onderhoud. Omdat de App aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de App.
15.3. Opdrachtnemer heeft het recht om haar systemen, gebruikt onder andere ten behoeve van de App, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Opdrachtnemer zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
15.4. Opdrachtnemer zal zich inspannen om in geval van het niet-beschikbaar zijn van de App, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
15.5. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de door haar gebruikte software ten behoeve van de App up-to-date te houden. Opdrachtnemer is hierbij echter (gedeeltelijk) afhankelijk van haar leverancier(s).
16. Beschikbaarheid van de App
De App wordt door Opdrachtnemer geleverd op basis van best effort: Opdrachtnemer zal zich inspannen om de App zo goed mogelijk te leveren maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties.
17. Toepasselijk recht
17.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
17.2. De rechtbank Middel-Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
17.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Bijlage 1: bewerkersovereenkomst
Partijen:
2. Opdrachtgever, de tandarts- of mondzorgpraktijk (hierna: “Verantwoordelijke”);
3. PraktijkApp, een handelsnaam van de besloten vennootschap Dtd B.V., gevestigd te 3512 BT Utrecht aan de Boothstraat 9 (hierna: “Bewerker”), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D.J.M. Webhofer;
nemen in aanmerking dat:
B. Verantwoordelijke een door Bewerker ontwikkelde applicatie in gebruik wenst te nemen waarvoor Verantwoordelijke en Bewerker een bewerkersovereenkomst (hierna: “Bewerkersovereenkomst”) hebben gesloten.
C. Bewerker zal ter uitvoering van de Bewerkersovereenkomst persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verantwoordelijke;
D. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”) van toepassing. Op grond van de Wbp is Verantwoordelijke verplicht om ervoor zorg te dragen dat Bewerker de persoonsgegevens zorgvuldig bewerkt en voldoende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen treft;
E. Bewerker en Verantwoordelijke willen hun verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens in deze overeenkomst vastleggen.
zijn overeengekomen als volgt:
1. Definities
1.1. App: de door Dtd B.V. ontwikkelde apps waarmee aan patiënten via SMS- en/of pushbericht bij de Praktijk gemaakte afspraken worden bevestigd
1.2. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, zoals bedoeld in artikel 1sub f Wbp
1.3. Bewerker: de bewerker als bedoeld in artikel 1 sub e Wbp.
1.4. Bewerkersovereenkomst: deze bewerkersovereenkomst, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, ter neerlegging van de afspraken zoals bedoeld in artikel 15 Wbp
1.5. Lek: verlies of ongeautoriseerde Verwerking van Persoonsgegevens, of het bekend worden van een gebrek in de beveiliging die een aanmerkelijk risico daarop teweegbrengt
1.6. Overeenkomst: de online tussen Dtd B.V. en Verantwoordelijke gesloten overeenkomst tot gebruik van de App
1.7. Partijen: Praktijk en Dtd B.V.
1.8. Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, zoals bedoeld in artikel 1 sub a Wbp
1.9. Praktijk: Verantwoordelijke
1.10. Verantwoordelijke: de verantwoordelijke als bedoeld in artikel 1 sub d Wbp
1.11. Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 1 sub b Wbp
2. Duur en beëindiging
2.1. De Bewerkersovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt en de algemene voorwaarden worden geaccepteerd.
2.2. De Bewerkersovereenkomst eindigt op het moment dat de Overeenkomst eindigt.
2.3. Na het einde van de Bewerkersovereenkomst zal Bewerker alle van Verantwoordelijke afkomstige Persoonsgegevens op verzoek van Verantwoordelijke retourneren of vernietigen. Verantwoordelijke kan van Bewerker overlegging van een bewijs van de vernietiging verlangen.
3. Reikwijdte van Bewerkersovereenkomst en Verwerking
3.1. Verantwoordelijke stelt de doeleinden vast voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Bewerker verwerkt Persoonsgegevens in opdracht van Verantwoordelijke uitsluitend met als doel de uitvoering van de Overeenkomst.
3.2. Verantwoordelijke stelt Bewerker op de hoogte van verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bewerkersovereenkomst zijn genoemd. Bewerker zal de Persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde Verwerken dan door Verantwoordelijke is vastgesteld.
3.3. Bewerker Verwerkt de gegevens uitsluitend binnen de Europese Unie.
3.4. Bewerker stelt Verantwoordelijke te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wbp, in het bijzonder ten aanzien van de rechten van de personen op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, zoals een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens of een verzetsprocedure.
3.5. Bewerker is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens via de door haar onder de Overeenkomst aangeboden dienst onder de in de Bewerkersovereenkomst genoemde voorwaarden. Voor de overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door de Verantwoordelijke en/of derden, is Bewerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
3.6. De verantwoordelijkheid voor de Persoonsgegevens die met gebruikmaking van een door de Dtd B.V. verleende dienst worden Verwerkt, ligt uitsluitend bij Verantwoordelijke. Verantwoordelijke staat er jegens Bewerker voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de Verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.
4. Geheimhouding
4.1. Op alle Persoonsgegevens die Bewerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt of dient te verzamelen met het doel deze te Verwerken overeenkomstig het in de Overeenkomst daartoe bepaalde, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
4.2. Bewerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot Verantwoordelijke of natuurlijke personen, zoals de Betrokkene, herleidbaar is.
4.3. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke of de Betrokkene zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat om informatie aan een derde te verstrekken.
4.4. Indien Bewerker van de diensten van derden gebruik maakt, zorgt zij er onvoorwaardelijk voor dat deze derden dezelfde geheimhoudingsplicht als tussen Partijen is overeengekomen schriftelijk zal aanvaarden en deze geheimhoudingsplicht ook strikt zal naleven.
5. Beveiligingsmaatregelen
5.1. Bewerker zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen, teneinde de persoonsgegevens maximaal te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, onrechtmatige verspreiding, ongeoorloofd gebruik of enige andere vorm van onzorgvuldige Verwerking. Deze maatregelen zullen te allen tijde een adequaat niveau van bescherming bieden, gelet op de huidige en toekomstige stand van de techniek.
5.2. Verantwoordelijke is gerechtigd om de wijze van verwerking door Bewerker te (laten) controleren. Bewerker is verplicht Verantwoordelijke of de instantie die in opdracht van Verantwoordelijke de controle uitvoert toegang te verlenen en zijn medewerking te verlenen aan de controle door of namens de Verantwoordelijke.
5.3. De Verantwoordelijke zal de controle slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande, tijdige melding aan de Bewerker. De Verantwoordelijke zal geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de gegevens van Bewerker waarvan de Verantwoordelijke kennis neemt in het kader van de controle. Indien de Verantwoordelijke een controle of audit door een derde laat uitvoeren, is Bewerker gerechtigd om van deze derde te verlangen dat hij een geheimhoudingsverklaring tekent.
6. Meldplicht
6.1. In het geval van een Lek, zal Bewerker Verantwoordelijke daarover informeren. Bewerker beoordeelt of zij de Betrokkene(n) en/of de relevante toezichthouder(s) zal informeren of niet, en staat voor die keuze in.
6.2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een Lek is geweest, alsmede:
a. Wat de (vermeende) oorzaak is van het Lek;
b. Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
c. Wat is de (voorgestelde) oplossing.
7. Inschakeling derden
7.1. Verantwoordelijke heeft Bewerker toestemming gegeven om in het kader van de uitvoering van de Bewerkersovereenkomst derden in te schakelen.
7.2. Bewerker is volledig verantwoordelijk voor deze derden en zal deze derden minstens dezelfde verplichtingen ten opzichte van Verantwoordelijke opleggen als voor haarzelf uit deze Bewerkersovereenkomst voortvloeien.
8. Rechten Betrokkene
In het geval dat Betrokkene een verzoek doet tot inzage, zoals bedoeld in artikel 35 Wbp, of verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in artikel 36 Wbp, zullen Partijen het nodige doen dit verzoek in te willigen.
9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1. Op de Bewerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Geschillen over de inhoud en uitvoering van de Bewerkingsovereenkomst zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Henry Schein Vergelijk Mondzorg        
Site by: ClassDesign
© 2018 - PRAKTIJKAPP
Appbeheer login | Algemene voorwaarden | Privacy | Contact